Kontrola aktywności Uczestnika na stronie internetowej loterii
  • STRONA GŁÓWNA
  • WEŹ UDZIAŁ
  • ZASADY
  • LAUREACI
  • REGULAMIN
  • LISTA SKLEPÓW
  • KONTAKT
Kupuj i wygrywaj
superprezenty na gwiazdkę!
WEŹ UDZIAŁ 
*Przedmiotem losowania jest nagroda w postaci vouchera uprawniającego do dokonania zakupu wycieczki (usługi turystycznej bądź biletu lotniczego na portalu www.fly.pl o wartości 10 000,00 zł brutto zgodnie z warunkami opisanymi na voucherze wraz z kwotą pieniężną w wysokości 1 111,00 zł). Łączna wartość nagrody głównej wynosi 11 111,00 zł brutto.
WEŹ UDZIAŁ
Loteria przeznaczona jest dla osób pełnoletnich. Okres przyjmowania zgłoszeń 1.12.2018 r.-31.12.2018 r.
{{ error[0] }}
1. Uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych jest „Grupa Chorten” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, ul. Gen. Franciszka Kleeberga nr 8, 15-691 Białystok, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 00000342132, posługująca się numerem REGON: 200311768, NIP: 5423150577.
2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod numerem telefonu: 85 653 74 35, adresem e-mail: biuro@chorten.com.pl oraz listownie na adres biura Administratora wskazany powyżej.
3. Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z organizacją i uczestnictwem w loterii promocyjnej „LOTERIA CHORTEN” – podstawę prawną przetwarzania stanowi zgoda na przetwarzanie danych art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO. Ponadto podstawę prawną przetwarzania danych stanowi niezbędność przetwarzania do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze –art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO. Chodzi tutaj m. in. o następujące obowiązki:
• Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w tym pobór podatku, sporządzanie i składanie deklaracji PIT-8AR (dotyczy wyłącznie laureatów nagród głównych, nagród pierwszego rzędu oraz nagród drugiego rzędu w Loterii),
• Archiwizacja danych związanych z urządzanymi grami losowymi wymagana przepisami ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie sposobu oraz zakresu archiwizacji danych związanych z urządzanymi grami hazardowymi przez sieć Internet.
4. Państwa dane będą przetwarzane również w celu marketingowym, o ile wyrażą na to Państwo wyraźną, odrębną zgodę – podstawa przetwarzania art. 6 ust 1 pkt. a) RODO.
5. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody, a dane przetwarzane na innej podstawie będą przetwarzane przez Administratora do dnia 31 grudnia 2024 r. W przypadku przetwarzania danych do celów marketingowych dane będą przetwarzane przez Administratora do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do tychże celów.
6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do kontroli ich przetwarzania. Posiadają Państwo także prawo do uzyskania kopii danych i ich przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub profilowania przez Administratora Państwa danych osobowych. Mogą Państwo zgłosić sprzeciw w dogodny dla siebie sposób, w szczególności przez wysłanie wiadomości na adres e-mail: info@loteriachorten.pl lub pisząc listownie na adres biura Organizatora wskazany w pkt 1.14 Regulaminu.
7. Posiadają Państwo prawo, aby w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania danych przez Administratora, o ile nie istnieje inna podstawa prawna do ich przetwarzania (np. niezbędność przetwarzania do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze).
8. Jeżeli uznacie Państwo że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Podanie przez Państwa danych nie jest wymogiem ustawowym, jednak niezbędnym, aby wziąć udział w Loterii. Brak zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych nie wyklucza udziału Państwa w Loterii.
10. Podane przez Państwa dane będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu (profilowaniu) w zakresie danych podanych przez Państwa w procesie rejestracji oraz danych o Państwa aktywności w Loterii, a efektem profilowania będzie przypisanie Państwu statusu rozliczeń podatkowych i przesyłanie dopasowanej do Państwa potrzeb komunikacji.
11. Informujemy, że Administrator powierzył przetwarzanie Państwa danych i360 Sp. z o.o., w celu realizacji niniejszej Loterii. Ponadto Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom, z którymi Administrator lub w/w podmiot przetwarzający zawarli umowę powierzenia lub podpowierzenia przetwarzania danych osobowych, firmom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie oraz organom administracji publicznej (urzędom skarbowym, urzędom celno-skarbowym, Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej itd.).
12. Państwa dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 
*Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem loterii „Loteria Chorten” i akceptuję jego postanowienia.
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych, w celu związanym z organizacją i uczestnictwem w loterii „Loteria Chorten”.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, promocji i reklamy przez „Grupa Chorten” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, ul. Gen. Franciszka Kleeberga nr 8, 15-691 Białystok.
Wyrażam zgodę na profilowanie, o którym mowa w pkt 10 powyżej, przeprowadzone przez „Grupa Chorten” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, ul. Gen. Franciszka Kleeberga nr 8, 15-691 Białystok.
*Pole obowiązkowe.
WYŚLIJ ZGŁOSZENIE
ZASADY
JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W LOTERII?
1. Zrób zakupy za minimum 30 zł brutto, w tym kup minimum 3 produkty wybranych marek (na jednym paragonie lub fakturze VAT) w punkcie sprzedaży z logo Chorten**.
2. Wyślij swoje zgłoszenie za pośrednictwem strony loterii www.loteriachorten.pl lub wysyłając SMS*** na numer 7057 o treści „CHORTEN_numer dowodu zakupu”.
3. Weź udział w losowaniu! Okres przyjmowania zgłoszeń od 1 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
**Loteria promocyjna trwa od 1 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. w wybranych sklepach Chorten. Szczegółowa lista sklepów dostępna jest tutaj.
***Koszt SMS-a to 0,62 zł brutto (0,50 zł netto + 23% VAT). Wysyłając SMS-a, Uczestnik oświadcza, że: jest świadomy obowiązku poniesienia tej opłaty, zgadza się na jej poniesienie, a udział w loterii odbywa się na wyraźne jego żądanie.
MARKI BIORĄCE UDZIAŁ W LOTERII
****W sprzedaży promocyjnej biorą udział jedynie produkty marki Hortex z grupy mrożonek.
LAUREACI
Losowanie jeszcze się nie odbyło.
Nagroda główna
10 000 zł
na wakacje marzeń
Ekspres
DE LONGHI
ECAM 28,465 MB Prima Donna S
iRobot
Roomba 980
40 x 500 zł
na prezenty pod choinkę
REGULAMIN
Oświadczenie laureata - nagrody rzeczowe
Oświadczenie laureata – nagroda 500 zł brutto
KONTAKT
Jeśli masz pytanie, skontaktuj się z nami!
i360 Sp. z o.o.
ul. Elizy Orzeszkowej 17 lok. U5, 15-084 Białystok z dopiskiem: „Loteria Chorten”
lub
info@loteriachorten.pl
*Pola obowiązkowe
WYŚLIJ
Adres korespondencyjny
i360 Sp. z o.o.
ul. Elizy Orzeszkowej 17 lok. U5
15-084 Białystok
Dane Organizatora
i360 Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057 Łódź wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000339847, REGON 142057582, NIP: 701 020 61 78, kapitał zakładowy: 489 375,00 złotych w całości opłacony.
Zezwolenie
Loteria promocyjna „Loteria Chorten” organizowana przez i360 Sp. z o.o. w okresie od 01.12.2018 r. do 28.02.2019 r. na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi nr 1001-IOA.4243.69.2018.S.MJ z dnia 14.11.2018 r.
Zapewnienie ochrony małoletnich przy sposobie prezentacji informacji handlowych na stronie internetowej
Wykonując obowiązek, o którym mowa w art. 15 i ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych w zakresie zapewnienia ochrony małoletnich przy sposobie prezentacji informacji handlowych na stronie internetowej, organizator oświadcza, iż niniejsza strona internetowa nie zawiera informacji handlowych.